Zapisnik zbora članov FD Maribor

Datum:   četrtek 25. januar 2024 prostori gostišča Janez, Ciril-Metodova 4 , Maribor

Začetek zbora članov ob 17.05 uri

Prisotnih: 29 članov

Dnevni red:   

  1. Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in zapisnikarja) ter  overiteljev zapisnika.
  3. Poročila:  o delu društva v letu 2023, blagajniško poročilo o poročilo Nadzornega odbora
  4. Razprava po poročilih.
  5. Imenovanje tretjega člana Častnega razsodišča
  6. Plan dela za leto 2024 
  7. Razno

 

K točki 1

Predsednik FD Maribor Bojan Bračič je ugotovil, da je prisotnih 28 odraslih članov in ena mladinka in tako ugotovil sklepčnost ter odprl redno skupščino FD Maribor.

K točki 2

Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Branko Velcl, za članico  Rosvita Vindiš in za zapisnikarja Igor Lesar. Za overitelja zapisnika sta bila predlagana Staša Prah in Bruno Kolenič. Vsi predlagani so bili soglasno izvoljeni.    

K točki 3 

O delu FD Maribor je izčrpno poročilo podal predsednik Bojan Bračič. Poročilo je bilo dodano tudi vabilu in kot takšno je priloženo zapisniku.

Žal spletna stran društva ne deluje. Program se je sesul in predsednik se bo potrudil, da bo spletna stran spet delovala v najkrajšem možnem času. 

Poročilo o denarnem poslovanju FD Maribor v letu 2023 je podal Boris Lovrenčič Poročilo je dodano kot priloga zapisniku.

V imenu Nadzornega odbora je poročilo podal gospod Jože Nemec. Povedal je, da je Nadzorni odbor pregledal blagajniško poslovanje FD Maribor in ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Poročilo je pridano, kot priloga zapisniku.

K točki 4. 

Predsednik delovnega predsedstva je pozval člane k razpravi o poročilih. Razprave ni bilo, so pa prisotni člani soglasno sprejeli in potrdili vsa poročila. 

K točki 5  

Predsednik Bojan Bračič je predlagal za tretjo članico častnega razsodišča Rosvito Vindiš. Predlog je bil soglasno sprejet. 

K točki 6 

Plan dela za leto 2024 je predstavil predsednik Bojan Bračič in je priložen k zapisniku. Z Lutkovnim gledališčem že tečejo dogovori o priložnostni izdaji, proučijo se še druge možnosti ob okroglih obletnicah dogodkov. Društvo bo sodelovalo pri predstavitvi znamk Pošte Slovenije, ki bodo izšle marca (rastline Regijskega parka Pohorje) in novembra (dr. Zora Janžekovič).    

Sklep: plan dela za leto 2024 so člani soglasno podprli. Društvo bo pripravilo dve mednarodni srečanji in sicer 21.4. 2024 in 20.10. 2024 v prostorih gostišča Taborka.

Večina prisotnih članic in članov se je strinjala, da bodo v bodoče redni sestanki članov namesto ob nedeljah ob četrtkih od 17.00 do 19.00. O začetku izvajanja novega termina bodo člani obveščeni  po E – pošti.

Članarina za leto 2024 se ne spremeni in znaša 25 €.

Nabava katalogov po planu kot do sedaj. Prouči se možnost nabave »spletnega« Michel kataloga. 

Sklep: M. Langerholc, J. Nemec in B. Lavrenčič proučijo možnost nabave programa za spletni Michel katalog, ki bi bil na voljo članom društva.

K točki 7

Nihče se ni prijavil k besedi, zato je bila skupščina zaključena ob 17.55. 

Sledila je tradicionalna novoletna tombola in družabno srečanje ter pogostitev z že tradicionalno pohorsko klobaso.

 

Zapisnikar                                                           Predsednik delovnega predsedstva                 Za nadzorni odbor

Igor Lesar                                                            Branko Velcl                                                      Jože Nemec 

 

Overitelja zapisnika:                                  

Staša Prah 

Bruno Kolenič 

 

Create Your Own Website With Webador