Na osnovi 9. in 20. člena zakona o društvih (Ur. list RS št. 64/2011) je zbor članov  Filatelističnega društva Maribor na redni seji dne 12. septembra 2021 sprejel spremembe in dopolnitve pravil društva, tako da prečiščeno besedilo glasi

PRAVILA FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA MARIBOR

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Filatelistično društvo Maribor je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi doseganja skupno določenih ciljev, interesov in nalog s področja dejavnosti, določenih v teh pravilih.

2.  člen

Ime društva je Filatelistično društvo Maribor (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Sedež društva je v Mariboru in deluje na območju mestne občine Maribor. Posamezne sekcije društva so lahko locirane tudi izven Maribora. Pošto prejema društvo na naslov: poštni predal 620, 2001 Maribor.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo ima žig okrogle oblike z besedilom v kolobarju FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR. V sredini je »znamka« s kratico FDM. Nad njo je letnica 1933 (letnica ustanovitve društva), pod njo pa zaporedna številka žiga – 1, 2, 3. 

3. člen

Društvo se z drugimi filatelističnimi društvi Slovenije povezuje v Filatelistično zvezo Slovenije s sedežem v Ljubljani.

Za uresničevanje svojih nalog sodeluje društvo z ustreznimi organi, organizacijami in skupnostmi doma in v tujini.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije oziroma ima dovoljenje za delovanje s strani R Slovenije.

4. člen

Delovanje društva temelji na načelu soupravljanja in soodločanja članov društva ter na načelu javnosti dela organov društva.

5. člen

Društvo obvešča o svojem delovanju svoje članstvo in širšo javnost.

Svoje članstvo obvešča društvo o delu organov društva in o sprejetih sklepih: na sestankih, z objavo na oglasni deski, z okrožnicami, z internim glasilom in z objavo na svoji spletni strani www.fd-maribor.si.

Zapisniki vseh organov društva so dostopni in na vpogled vsem članom društva.

Širšo javnost obvešča društvo preko sredstev javnega obveščanja in s tem, da omogoča, da so seje organov javne. Na seje se lahko vabijo novinarji in druge osebe, ki imajo interes prisostvovati sejam.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. 

II. NAMEN, NALOGE IN DEJAVNOST DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je širiti interes za zbirateljstvo, skrbeti za množičnost in popularizacijo filatelije in drugih zbirateljskih dejavnosti širokemu krogu občanov, še posebej mladini, ter člane vzgajati v domoljubnem, kulturnem in humanem duhu.

7. člen

Društvo uresničuje naslednje naloge:

1. Razvija in proučuje filatelistično dejavnost na področju predfilatelije, poštnih znamk, poštnih žigov, spominskih ovitkov, poštnih celin in maksimum kart in pospešuje njihovo zbiranje in oblikovanje vseh vrst filatelističnih zbirk.

2. Propagira in širi filatelijo z društvenimi in mednarodnimi filatelističnimi razstavami in srečanji filatelistov, z organiziranjem mladinskih krožkov na šolah in po terenu, z izdajanjem spominskih ovitkov, s članki v tisku, s predavanji in z drugimi oblikami javnega obveščanja.

3. Vzdržuje stike in se v okviru širjenja filatelije povezuje z drugimi filatelističnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini ter z njimi prireja društvena in mednarodna srečanja in razstave ter tako širi v domovini in tujini poznavanje naše zgodovine, naše kulture, znanosti, umetnosti, športa, pridobitev in aktivnosti na drugih področjih ter poznavanje naravnih lepot naše domovine.

4. Na podlagi abonmaja pri Pošti Slovenije nabavlja za člane društva znamke, celine,  ovitke prvega dne in maksimum karte ter organizira tedenske sestanke članov ter občasna mednarodna srečanja filatelistov, numizmatikov, kartofilov in drugih zbiralcev za nabavo in zamenjavo znamk, poštnih žigov, priložnostnih pisemskih ovitkov (PO) in drugih filatelističnih ter numizmatičnih predmetov, značk in stvari, ki so predmet zbiranja ostalih zbiralcev.

5. Predlaga Pošti Slovenije in Filatelistični zvezi Slovenije izdajo posameznih priložnostnih poštnih znamk in žigov ter sodeluje z vsemi pristojnimi organizacijami za uspešnejšo popularizacijo filatelije.

6. Izdaja priložnostne ovitke, maksimum karte in druge filatelistične edicije, s katerimi se zaznamujejo zgodovinski, kulturni, športni in drugi dogodki, pomembni za občino in republiko ali so širšega pomena, ter jih razpečava in prodaja članom in drugim interesentom.

7. Društvo vključuje mladino v šolah in na terenu v krožke. Člani mladinskih krožkov so mladinci do 18. leta starosti. Za delo z mladino lahko določi upravni odbor društva enega izmed svojih članov.

8. Društvo nudi pomoč mladini s strokovnimi predavanji o filateliji, daje možnost mladini nastopanja na filatelističnih razstavah in omogoča mladim članom, da se v filateliji enako udejstvujejo kot ostali člani. Do 21. leta starosti plačujejo mladi člani nižjo članarino.

9. Razvija, proučuje in pospešuje zbiranje tudi na področju drugih dejavnosti, kot so zbiranje starega denarja (numizmatika), značk, medalj, telefonskih kartic in razglednic (kartofilija) ter drugega v kolikor se člani ukvarjajo s tem zbiranjem, in jim omogoča, da s temi eksponati sodelujejo na razstavah.

10. Društvo lahko ustanovi za posamezne vrste zbiranja sekcije, ki delujejo v okviru smernic in programa dela društva.

V zvezi z nameni in nalogami navedenimi v teh pravilih opravlja društvo naslednje pridobitne dejavnosti:

·         G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic - prodajanje poštnih znamk in drugega filatelističnega gradiva ter kovancev članom društva in pridobivanje provizije ali donacij, ki jih Pošta Slovenije in/ali posamezne banke iz tega naslova priznavajo društvu;

·         J58.140 Izdajanje revij in druge periodike - prodaja društvenih PO, maksimum kart, filatelistične literature in drugih edicij svojim članom in drugim interesentom;

·         N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - pridobivanje prihodkov od organizacije filatelističnih srečanj za člane društva;

·         73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora – za sponzorje in donatorje.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva.

III. ČLANI DRUŠTVA, NJIHOVE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOST

8. člen

Člani društva so lahko redni in častni člani. Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član društva lahko postane vsak državljan R Slovenije, ki izrazi željo postati član društva, sprejme ta pravila in izjavi, da se bo ravnal po njih, ter se vpiše pri pooblaščeni osebi društva.

Ob enakih pogojih lahko postane član društva tudi tuji državljan.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od dopolnjenega sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik  pred njenim vpisom v društvo podati pisno soglasje.  

Če ima pooblaščena oseba, ki opravlja vpis, tehtne pomisleke glede vpisa posamezne osebe, odloča o vpisu v društvo upravni odbor društva, na prvi seji. Odločitev upravnega odbora je dokončna.

Častni član društva je priznanje, ki ga lahko dobi oseba, ki ima izredne zasluge za razvoj filatelije ali društva. Če oseba, ki se ji podeli za naziv ni tudi redni član društva, pri glasovanju nima pravice odločanja.

9. člen

Redni člani društva imajo naslednje pravice:

1.      volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,

2.      sodelujejo pri delu organov društva,

3.      dajejo predloge in pobude organom društva k njihovemu delu in izpolnjevanju nalog,

4.      sodelujejo na vseh prireditvah društva in razstavah v Sloveniji in v tujini,

5.      uživajo vse pravice in ugodnosti, ki jim jih daje članstvo v društvu.

Mladoletne člane društva zastopajo pri uresničevanju pravice iz točke 1. njihovi zakoniti zastopniki. Mladoletni člani društva ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

Člani društva, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi javnega nastopanja ali so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper ljudstvo in državo ne morejo biti izvoljeni v organe društva.     

10. člen

Redni člani društva imajo naslednje dolžnosti:

1.      da spoštujejo ta pravila in sklepe organov društva, se po njih ravnajo in izvršujejo sklepe organov društva,

2.      da volijo in so izvoljeni v organe društva,

3.      da redno plačujejo članarino in izpolnjujejo vse obveznosti v zvezi z abonmajem znamk in pisemskih ovitkov ter kovancev,

4.      da sodelujejo pri delu društva, pri pripravah razstav in filatelističnih srečanj ter drugih prireditvah društva,

5.      da varujejo ugled društva,

6.      da skrbno ravnajo in upravljajo z društvenim premoženjem.

11. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne.

Za izredne zasluge pri razvoju filatelije, numizmatike ali drugega področja zbiranja, pri društvenem delu, za uspehe pri utrjevanju mednarodnih odnosov filatelistov in drugih zbiralcev ter za dolgotrajno udejstvovanje v društvu lahko skupščina društva daje članom društva ter drugim priznanja, pismene pohvale in značke. Za obsežno in uspešno udejstvovanje v društvu lahko skupščina prizna članu tudi primerno materialno nagrado.

Za konkretno opravljeno delo v korist društva lahko Upravni odbor prizna članu društva ustrezno materialno nagrado.

12. člen

Za kršitve storjene v zvezi z dejavnostjo društva, so člani društva odgovorni pred častnim razsodiščem društva.

Za kršitev se šteje hujše nespoštovanje pravil društva in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva, zlasti pa:

1.      kršitev pravic in dolžnosti, naštetih v 9. in 10. členu teh pravil,

2.      izkoriščanje nevednosti in nepoznavanja drugega pri nabavi, prodaji ali zamenjavi znamk, drugih filatelističnih, numizmatičnih ali drugih predmetov, ki jih kot član društva zbira,

3.      razni očitki, žalitve in spori med člani v zvezi z filatelistično, numizmatično in drugimi zbirateljskimi dejavnostmi.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

1.      z izstopom,

2.      s črtanjem,

3.      z izključitvijo in

4.      s smrtjo člana.

Član lahko izstopi iz društva, ko poda organom društva pisno izjavo o tem.

Član se črta iz društva, če iz neopravičenih razlogov ne plača članarine eno leto. O opravičenosti odloča upravni odbor društva.

Član se izključi iz društva, če gre za grobe (namerne) kršitve, naštete v členu 12. teh pravil, ali če je bil obsojen za nečastno kaznivo dejanje.

Člana društva lahko izključi častno razsodišče. O izključitvi izda častno razsodišče odločbo. Zoper odločbo ima izključeni član v roku enega meseca od prejema odločbe pravico pritožbe na upravni odbor. Upravni odbor odloča o pritožbi na svojem prvem naslednjem zasedanju.     

IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen

Organi društva so:

1.      zbor članov društva,

2.      upravni odbor društva,

3.      nadzorni odbor društva,

4.      častno razsodišče društva.

15. člen

Vse organe društva, razen zbora članov, voli redni zbor članov društva vsako četrto leto. Volitve so javne. Če skupščina odloči, so lahko tudi tajne. Mandatna doba vseh voljenih organov društva je štiri leta.

Zbor članov še pred potekom mandata razreši organe, ki jih je izvolil, bodisi v celoti, ali le posamezne njihove člane, če ugotovi, da ne izpolnjujejo svojih nalog. Posameznega člana organa društva lahko zbor članov razreši tudi na njegovo prošnjo ali zahtevo.

Vsak organ društva lahko v času mandatne dobe na izpraznjena mesta kooptira največ 1/3 članov.

Organ društva lahko izvoljenega funkcionarja predčasno razreši funkcije na lastno zahtevo ali zaradi odgovornosti za neizvrševanje ali malomarno izvrševanje funkcije. 

1. Zbor članov društva

16. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi redni člani društva. Seja zbora članov je lahko redna ali izredna.

Redna seja zbora članov se sklicuje vsako leto praviloma do konca januarja. Izredna seja zbora članov se skliče po potrebi, za obravnavo in sklepanje o pomembni ali neodložljivi zadevi. Na izredni seji zbora članov se odloča samo o zadevi, za katero je bil sklican.

17. člen

Redno sejo zbora članov sklicuje upravni odbor (UO) na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo zbora članov v roku enega meseca potem, ko je tako pisno zahtevo prejel. Če upravni odbor ne skliče izredne seje zbora članov v roku enega meseca, jo lahko skliče nadzorni odbor, ali skupina članov, ki je predlagala sklic. Izredna seja zbora članov  mora biti sklicana vsaj osem dni pred zasedanjem z navedbo dnevnega reda, kraja in časa zasedanja.    

Izredna seja zbora članov se po odločitvi upravnega odbora (UO) društva lahko izpelje tudi v pisni obliki. V sporočilu članom društva, ki ga pripravi UO društva, mora biti zapisano, kaj je predmet izredne pisne seje in o čem se glasuje ter do katerega dne morajo oddati svoj glas v pisni obliki; časa od prejema sporočila do dneva določenega za oddajo glasu mora biti najmanj 14 dni. Vse prispele glasove v pisni obliki pregleda UO društva na prvem sestanku po zaključenem pisnem glasovanju. Upravni odbor razglasi tako sprejeto odločitev.

18. člen

Sejo rednega ali izrednega zbora članov začne predsednik društva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg članov delovnega predsedstva izvoli zbor članov še zapisnikarja, ki je lahko član delovnega predsedstva, in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi kandidacijsko, volilno in verifikacijsko komisijo in druge delovne organe skupščine.

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika.  

19. člen

Redna ali izredna seja zbora članov je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če pa ob napovedanem času ni navzočih več kot polovica članov, se seja zbora članov prične pol ure kasneje, ob vsaj navzoči četrtini članov in so njeni sklepi veljavni. Če seja zbora članov tudi tedaj ni sklepčna, se redna ali izredna seja zbora članov  ponovno skliče.

20. člen

Redna ali izredna seja zbora članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Dvotretjinska večina navzočih članov pa je potrebna za odločanje o sprejemanju in spremembi pravil društva, o prenehanju društva in o združitvi društva z drugim društvom.

Sklepi, sprejeti na redni ali izredni seji skupščine, so obvezni za vse člane društva.

21. člen

Zbor članov društva na redni seji:

1.      razpravlja in sklepa o delu in poročilih UO in nadzornega odbora in o poročilu o denarnem poslovanju društva oz. letno poročilo,

2.      sprejema delovni program društva in finančni načrt za prihodnje leto,

3.      sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva,

4.      odloča o vstopu in izstopu društva iz Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in drugih nacionalnih ali mednarodnih združenj zbiralcev,

5.      odloča o prenehanju in združitvi društva,

6.      vsako četrto leto voli člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

7.      voli delegate v skupščino FZS in organe drugih organizacij, katerih član je FD Maribor,    

8.      določa članarino in po potrebi tudi druge prispevke članov društva,

9.      odloča o vseh drugih pomembnejših zadevah društva in o drugih zadevah, za katere je v teh pravilih določeno, da o njih odloča zbor članov društva,

10.  odloča o nakupu in prodaji nepremičnega in premičnega premoženja društva

2.      Upravni odbor društva

22. člen

Upravni odbor (UO) društva šteje 5 (pet) članov.

Člane UO društva izvoli zbor članov vsako četrto leto. Praviloma so člani UO predsedniki sekcij, ki jih skupščina izvoli na predloge posameznih sekcij. Izvoljeni člani UO si izmed sebe izvolijo predsednika, ki se imenuje predsednik društva, podpredsednika, tajnika in blagajnika, lahko tudi gospodarja.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi. Seja je sklepčna, če ji prisostvujejo trije člani upravnega odbora. Upravni odbor sklepa z večino glasov navzočih članov. Za svoje delo UO odgovarja skupščini društva.

Predsednik zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami. V primeru predsednikove odsotnosti ali zadržanosti, zastopa društvo podpredsednik.

Akte podpisuje predsednik društva, ali član upravnega odbora na katerega področje dela se akt nanaša.

23. člen

UO odloča in usklajuje redno delo in poslovanje društva ter obravnava in sklepa zlasti o naslednjih vprašanjih:    

1.      sklicuje zbor članov, pripravlja poročila o svojem delu in predloge sklepov za seje zbora članov ter izvršuje sklepe zbora članov,

2.      pripravlja predloge splošnih aktov društva,

3.      pripravlja predloge finančnega načrta društva,

4.      imenuje svoje komisije,

5.      skrbi za finančna sredstva društva in med letom obravnava materialno-finančno poslovanje društva,

6.      neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 5., 6. in 7. člen teh pravil,

7.      opravlja vse druge zadeve, za katere je v teh pravilih določeno, da jih opravlja UO.

24.  člen

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in za dajanje predlogov, mnenj in stališč lahko UO imenuje iz vrst članov društva komisije. Za predsednika določene komisije imenuje člana UO društva.

3. Nadzorni odbor

25. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva. Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika nadzornega odbora. Član nadzornega odbora je lahko le redni član društva. 

26. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo UO med dvema skupščinama in da opravlja stalni nadzor nad denarno-materialnim poslovanje društva. Denarno-materialno poslovanje društva mora nadzorni odbor pregledati vsaj enkrat letno.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov in mora o svojem delu vsako leto poročati zboru članov društva.

27. člen

Seja Nadzornega odbora je sklepčna, če ji prisostvujeta vsaj dva člana Nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če za sklep glasujeta vsaj dva člana.

UO društva je dolžan obvestiti nadzorni odbor o svojih sejah in dajati nadzornemu odboru zahtevane podatke. Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se vseh sej UO, na njih sodelovati v razpravi, nimajo pa pravice glasovanja.

4. Častno razsodišče

28. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli zbor članov za dobo štirih let. Predsednika razsodišča izvolijo člani razsodišča izmed sebe.

29. člen

Častno razsodišče obravnava in odloča o kršitvah članov društva navedenih v členu 12. teh pravil.

Za navedene kršitve lahko častno razsodišče izreče opomin, lahko pa v primeru grobih (namernih) kršitev izreče ukrep izključitve člana iz društva.

Zoper ukrep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na UO društva v roku osem dni, od dneva, ko je bil o ukrepu obveščen. UO lahko ukrep potrdi ali ovrže.

Če je prijava o kršitvi, ki bi jo naj storil član društva, neosnovana, častno razsodišče prijavo zavrne.

Za svoje delo odgovarja častno razsodišče zboru članov.

V. DELEGACIJE

30. člen

Delegate v zbor članov FZS izvoli zbor članov društva po merilih, ki jih določa statut FZS.

O delegiranju delegatov v organe drugih organizacij in skupnosti, v katere po njihovih splošnih aktih voli svoje predstavnike tudi društvo, odloča UO.

VI. DENARNO-MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

31. člen

Premoženje društva sestavljajo: denarna sredstva, zbirke in zaloge znamk in priložnostnih pisemski ovitkov in inventar.

Z društvenim premoženjem upravlja UO društva v skladu s sklepi zbora članov in temi pravili.

Vsako leto mora UO napraviti inventuro društvenega premoženja in odpisati porabljene ali neuporabne predmete.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa UO.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

32. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

·         s članarino,

·         iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

·         s prispevki donatorjev,

·         iz javnih sredstev,

·         iz provizije Pošte Slovenije ali komercialne banke za znamke in kovance, ki jih društvo nabavi za svoje člane,

·         prihodki od prodanih PO in drugih društvenih edicij,

·         iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

33. člen

Denarno in materialno poslovanje društva je javno in dostopno vsakemu članu društva. Opravlja se v skladu s predpisi, ki veljajo za društva.

Materialna in denarna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

Denarno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa pri izbrani poslovni banki.

Denarne listine podpisuje predsednik društva oziroma po njegovem pooblastilu blagajnik društva. Odredbodajalec je predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO.

Finančno-materialno poslovanje vodi blagajnik društva na način in v obliki vodenja knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, skladno z zakonom in računovodskimi standardi za društva.

Blagajnik poroča o denarnem poslovanju med letom UO.

Nadzor nad denarno-materialnim poslovanjem izvršuje Nadzorni odbor, ki o stanju vsako leto poroča zboru članov društva.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svojih dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

34. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu denarno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine društva, nimajo pa pravice odločanja, razen, če so člani društva.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

35. člen

Društvo preneha delovati na osnovi:

1.      Po volji članov s sklepom zbora članov društva, sprejetim z dvotretjinsko večino navzočih članov,

2.      Po samem zakonu z odločbo upravnega organa upravne enote.

Če društvo preneha delovati, se premoženje društva preda v varstvo Filatelistični zvezi Slovenije ali po imenu in dejavnosti sorodnemu društvu in to po poravnavi vseh obveznosti. Neporabljena proračunske sredstva se vrnejo proračunu.

36. člen

S sklepom najvišjega organa društva o prenehanju delovanja društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ upravne enote.

37. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati, ali če deluje v nasprotju s pravnim redom R Slovenije.

Sodišče lahko odloči o prenehanju društva in o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava.

VIII. KONČNE DOLOČBE

38.  člen

Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski in spletni strani društva in ko pristojna služba Upravne enote Maribor ugotovi, da so v skladu z zakonom. Z istim dnem prenehajo veljati Pravila Filatelističnega društva Maribor z dne 10. 2. 1997.

39. člen

Za tolmačenje teh pravil je pristojen UO društva.

Maribor, 12. septembra 2021

Bojan Bračič

Predsednik FD Maribor

Create Your Own Website With Webador